THỨ SÁU, NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2022 03:20

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

2 tháng trước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1724/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.
Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

6 tháng trước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 766/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.
Con cháu kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

Con cháu kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

7 tháng trước

Đó là một trong các tiêu chí ứng xử được đề cập trong Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.