THỨ NĂM, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2021 11:16

Các tiêu chí để nhận diện xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

22/11/2021 | 05:58
Từ năm 2010 đến nay, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
Cần xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Ảnh: Văn Chuẩn

Cần xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Ảnh: Văn Chuẩn

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, số xã/phường và tỷ lệ xã/phường phù hợp với trẻ em luôn là một trong những chỉ tiêu của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Một xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em cần hội đủ 13 tiêu chí đánh giá như sau:

Tiêu chí 1: Nguồn lực thực hiện quyền trẻ em (được chấm 100 điểm đối với các hoạt động sau).

Các hoạt động và cách tính thang điểm:

1. Có bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em (BVTE) cấp xã: 50 điểm

2. Có bố trí cộng tác viên BVTE tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khóm: 15 điểm

3. Có ban BVTE hoặc nhóm chuyên trách BVTE cấp xã thực hiện tốt chế độ giao ban, đánh giá định kỳ hằng tháng, quý, năm: 15 điểm

4. Có kinh phí (ngân sách nhà nước và vận động xã hội) chăm lo cho trẻ em tại địa phương: 20 điểm

Tiêu chí 2: Trẻ em được khai sinh đúng quy định (được chấm 50 điểm)

Cách tính và thang điểm: Tính theo tỷ lệ trẻ em được khai sinh đúng quy định:

1. Từ 98% trở lên: 50 điểm

2. Từ 90% đến dưới 98%: 40 điểm

3. Từ 80% đến dưới 90%: 30 điểm

4. Dưới 80%: 20 điểm

Tiêu chí 3: Trẻ em bị xâm hại (được chấm 125 điểm)

Cách tính và thang điểm: Tính theo tỷ suất trẻ em bị xâm hại (là số trẻ em bị xâm hại dưới các hình thức mà người xâm hại trẻ em bị xử lý hành chính hoặc hình sự trên 1.000 trẻ em):

1. Trên địa bàn xã, phường, thị trấn có trẻ em bị xâm hại tình dục hoặc trẻ em bị bạo lực đến mức người xâm hại trẻ em bị xử lý hình sự: 0 điểm

2. Trên địa bàn xã, phường, thị trấn không có trẻ em bị xâm hại tình dục hoặc trẻ em bị bạo lực đến mức người xâm hại trẻ em bị xử lý hình sự và tỷ suất trẻ em bị xâm hại trong kỳ đánh giá:

a) Dưới 1/1.000: 125 điểm

b) Từ 1 đến dưới 3/1.000: 100 điểm

c) Từ 3 đến dưới 5/1.000: 75 điểm

d) Từ 5 đến dưới 7/1.000: 50 điểm đ) Từ 7/1.000 trở lên: 30 điểm

Tiêu chí 4: Trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy (được chấm 50 điểm)

Cách tính và thang điểm: Tính theo tỷ suất trẻ em vi phạm pháp luật (là số trẻ em vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự, phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đang bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình và trẻ em nghiện ma túy đang áp dụng biện pháp cai nghiện, điều trị nghiện tại cơ sở cai nghiện, gia đình, cộng đồng trên 1.000 trẻ em):

1. Dưới 1/1.000: 50 điểm

2. Từ 1 đến dưới 2/1.000: 40 điểm

3. Từ 2 đến dưới 5/1.000: 30 điểm

4. Từ 5 đến dưới 7/1.000: 20 điểm

5. Từ 7/1.000 trở lên: 10 điểm

Tiêu chí 5: Trẻ em bị tai nạn, thương tích (được chấm 100 điểm)

Cách tính và thang điểm: Tính theo tỷ suất trẻ em tai nạn thương tích (là số trẻ em bị tai nạn thương tích dẫn đến tử vong hoặc bị khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật trên 1.000 trẻ em):

1. Trên địa bàn xã, phường, thị trấn có trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích: 0 điểm

2. Trên địa bàn xã, phường, thị trấn không có trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích và tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích:

a) Dưới 0,25/1.000: 100 điểm

b) Từ 0,25 đến dưới 0,5/1.000: 75 điểm

c) Từ 0,5/1.000 trở lên: 50 điểm

Tiêu chí 6: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp (được chấm 125 điểm)

Cách tính và thang điểm:

1. Tính theo tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp:

a) Từ 95% trở lên: 50 điểm

b) Từ 90 đến dưới 95%: 40 điểm

c) Từ 80 đến dưới 90%: 30 điểm

d) Từ 70 đến dưới 80%: 20 điểm

đ) Dưới 70%: 10 điểm

2. Tính theo tỷ lệ các vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục, bỏ rơi, mua bán được Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt kế hoạch can thiệp, hỗ trợ kịp thời:

a) 100%: 75 điểm

b) Từ 75% đến dưới 100%: 60 điểm

c) Từ 50% đến dưới 75%: 40 điểm d) Dưới 50%: 0 điểm

Tiêu chí 7: Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine thuộc thuộc chương trình Tiêm chủng mở rộng (được chấm 50 điểm)

Cách tính và thang điểm: Tính theo tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng (là số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng so với tổng số trẻ em dưới 1 tuổi):

1. Từ 98% trở lên: 50 điểm

2. Từ 90% đến dưới 98%: 40 điểm

3. Từ 80% đến dưới 90%: 30 điểm

4. Dưới 80%: 10 điểm

Tiêu chí 8: Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi (được chấm 75 điểm)

Cách tính và thang điểm:

1. Tính theo tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi):

a) Dưới 10%: 45 điểm

b) Từ 10 đến dưới 14%: 35 điểm

c) Từ 14% trở lên: 25 điểm

2. Tính theo tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi):

a) Dưới 20%: 30 điểm

b) Từ 20 đến dưới 24%: 20 điểm

c) Từ 24% trở lên: 10 điểm

Tiêu chí 9: Trẻ em được khám sức khỏe định kỳ (được chấm 50 điểm)

Cách tính và thang điểm: Tính theo tỷ lệ trẻ em được khám sức khỏe định kỳ (là số trẻ em được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong năm trên tổng số trẻ em):

1. Từ 80% trở lên: 50 điểm

2. Từ 70% đến dưới 80% : 40 điểm

3. Từ 60% đến dưới 70%: 30 điểm

4. Từ 50% đến dưới 60%: 20 điểm

5. Dưới 50%: 10 điểm

Tiêu chí 10: Trẻ em đến trường, lớp mầm non (được chấm 75 điểm)

Cách tính và thang điểm: Tính theo tỷ lệ trẻ em đến trường, lớp mầm non:

1. Từ 90% trở lên: 75 điểm

2. Từ 80% đến dưới 90%: 65 điểm

3. Từ 70% đến dưới 80%: 55 điểm

4. Dưới 70%: 40 điểm

Tiêu chí 11: Trẻ em được thực hiện quyền tham gia của trẻ em (được chấm 75 điểm)

Cách tính và thang điểm: Tính theo việc tổ chức hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em (diễn đàn trẻ em, thăm dò ý kiến trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em, hội đồng trẻ em, chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện, các hình thức khác theo quy định) và tỷ lệ trẻ em tham gia:

1. Từ 20% trở lên: 75 điểm

2. Từ 15% đến dưới 20%: 60 điểm

3. Từ 10 % đến dưới 15%: 50 điểm

4. Dưới 10%: 40 điểm

Các lớp kỹ năng bơi được triển khai tại các địa phương, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em. Ảnh: KT

Các lớp kỹ năng bơi được triển khai tại các địa phương, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em. Ảnh: KT

Tiêu chí 12: Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em (được chấm 75 điểm)

Cách tính và thang điểm:

1. Tính theo tỷ lệ thôn và tương đương có Nhà văn hóa - Khu thể thao dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho trẻ em:

a) Từ 70% trở lên: 45 điểm

b) Từ 50% đến dưới 70%: 30 điểm

c) Dưới 50%: 20 điểm

2. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao cho trẻ em (ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động vì trẻ em, tết Trung thu,…): 30 điểm

Tiêu chí 13: Mức độ hài lòng của trẻ em và người dân về việc thực hiện quyền trẻ em (được chấm 50 điểm)

Cách tính và thang điểm: Tính theo tỷ lệ người dân và trẻ em hài lòng về việc thực hiện quyền trẻ em tại địa phương (là số người dân và trẻ em hài lòng trên tổng số người dân và trẻ em được hỏi ý kiến thông qua một hoặc các hình thức: phiếu lấy ý kiến, cuộc họp, gặp mặt, đối thoại hoặc hình thức phù hợp khác):

1. Từ 80% trở lên: 50 điểm

2. Từ 70% đến dưới 80%: 40 điểm

3. Từ 60% đến dưới 70%: 30 điểm

4. Từ 50 đến dưới 60%: 20 điểm

5. Dưới 50%: 10 điểm

Các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em phải đạt đủ 13 tiêu chí nêu trên, không có tiêu chí nào bị 0 điểm và đạt tổng số điểm theo quy định sau đây: 1. Phường thuộc quận, thị xã, thành phố của thành phố trực thuộc Trung ương: Đạt từ 900 điểm trở lên. 2. Xã, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo; xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Đạt từ 800 điểm trở lên. 3. Xã, phường, thị trấn không thuộc các trường hợp ở trên: Đạt từ 850 điểm trở lên.
Đức Hạnh
Trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc về phòng chống lao động trẻ em”

Trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc về phòng chống lao động trẻ em”

3 giờ trước

Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về phòng chống lao động trẻ em” đã nhận được 88 bài dự thi của 68 nhạc sĩ từ khắp mọi miền đất nước. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà đã đến...
Tặng quà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Tặng quà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

1 tuần trước

Thừa ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC), hôm nay ngày 20/11/2021, bà Anna Nguyễn Thị Chung – Ủy viên Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC đã trực...
Tìm thấy bé trai 2 tuổi bị đuối nước trên sông Ngàn Sâu

Tìm thấy bé trai 2 tuổi bị đuối nước trên sông Ngàn Sâu

1 tuần trước

Sáng 20/11, ông Cao Quốc Hội - Chủ tịch UBND xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, tối 19/11, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể một bé trai 2 tuổi trên sông Ngàn Sâu...
Cô bé 13 tuổi gây ấn tượng mạnh khi tự tổ chức hoạt động hướng về môi trường, cộng đồng

Cô bé 13 tuổi gây ấn tượng mạnh khi tự tổ chức hoạt động hướng về môi trường, cộng đồng

1 tuần trước

Cô bé Phương Uyên yêu thiên nhiên, đam mê bảo vệ môi trường và mong muốn lan tỏa với bạn bè câu chuyện về ước mơ xanh để giúp mọi người nâng cao nhận thức về môi trường.
Đà Nẵng yêu cầu dạy trực tuyến hiệu quả ở vùng dịch Covid-19 cấp độ 3

Đà Nẵng yêu cầu dạy trực tuyến hiệu quả ở vùng dịch Covid-19 cấp độ 3

1 tuần trước

Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.